Vereniging Vrienden van het Lunterse Buurtbosch

Vereniging "Vrienden van het Luntersche Buurtbosch"

De "Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch", met haar ruim 1200 leden één van de grootste verenigingen van Lunteren, heeft tot doel het ondersteunen van de Stichting het Luntersche Buurtbosch bij het beheer, onderhoud en de exploitatie van het Buurtbosch. Deze ondersteuning vindt plaats door het (mede)financieren van projecten die het Luntersche Buurtbosch verbeteren en/of verfraaien.

 Ook vindt regelmatig, door middel van overleg, afstemming van het beleid plaats tussen de Stichting Het Luntersche Buurtbosch en het bestuur van de Ver. Vrienden van het Luntersche Buurtbosch.

 Zo worden gezamenlijk de belangen van het Buurtbosch zo goed mogelijk behartigd om daardoor het bos voor de bevolking van Lunteren en al haar gasten zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

U bent van harte welkom als lid van de Vereniging "Vrienden van het Luntersche Buurtbosch". Als lid werkt u mee aan de instandhouding en verfraaiing van het Buurtbosch.  Het lidmaatschap geeft tevens recht op gratis toegang tot de Koepel.
U kunt zich aanmelden via de website: www.buurtbosch.nl/vriend-worden.

 

Het Luntersche Buurtbosch

Het Luntersche Buurtbosch is een uniek bos, gelegen direct aan de oostzijde van het dorp.

Het bos is uniek vanwege de natuur- en recreatiewaarde en de cultuurhistorische waarde.

Het Luntersche Buurtbosch ligt op de rand van enkele uitlopers van de stuwwallen van het Veluwe massief.

Het bos is pas aan het eind van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw ontstaan. Daarvoor behoorden grote oppervlakten heide en woeste grond aan de Buurten Lunteren en Meulunteren (ca 800 ha.) De "Buurt" betekende in dit verband de gerfden en buurtgerechtigden die het geheel als gemeenschappelijk eigendom hadden.

Rond 1865 werd er een buitengewone buurtspraak gehouden, een vergadering van alle buurtbewoners - eigenaren dus- om na te gaan of het "dienstig en nuttig zoude zijn dat de woeste gronden dezer Buurt zoude worden verkocht of verdeeld ter betere ontginning".

Het duurde echter nog tot 1890 voordat het zover was dat de buurtgronden onder de 315 rechthebbenden verdeeld werden. Spoedig na de verdeling maakten veel nieuwe eigenaren gebruik van het aanbod van de "oude" notaris, de heer J.H.Th.W.van den Ham, om de vele kleine stukjes grond van hen te kopen. Door deze aankopen kreeg de heer van de Ham ongeveer 130 ha woeste grond in bezit.

Dat het de heer van de Ham niet te doen was om grootgrondbezit blijkt uit het feit dat hij zijn kennis en invloed bij het beheer aanwendde ten gunste van de bevolking. Hij liet namelijk op zijn grondeigendom een wandelbos aanleggen. Het ontsluiten, ontginnen en beplanten van het gebied leverde een behoorlijk stuk werkgelegenheid in een tijd die voor het dorp Lunteren niet zo rooskleurig was. Enkele aantekeningen uit een kasboek van die tijd geven daarvan een indruk:
Op 6 januari 1894 werd aan Hendrik Brouwer voor 10 dagen spitten en grind graven bij de "Koepol" een bedrag van f 6,75 betaald en moesten 2 mannen en 10 jongens rupsen vangen in het Wekeromse Zand voor f 6,70! In Lunters dialect met recht: "een zuunige tied".

Met de inzet van een groot aantal mannen en jongens werd een bos aangelegd met paden en lanen, die samen de vorm kregen van een twijg met bladeren. Een ontwerp van de heer van de Ham zelf. Dit padenpatroon, dat voor een deel recent weer hersteld is, is nog duidelijk terug te vinden in het bos. Let u daar eens op als u in de buurt van de Koepel bent. Deze uitkijktoren is ontstaan uit een theekoepeltje dar de heer van den Ham op het hoogste punt van het Buurtbosch op de "Galgenberg" liet bouwen. Het was bedoeld als een rustplaats met uitzicht over het bos. Toen na enkele jaren de aangeplante boompjes flink gingen groeien belemmerden zij het uitzicht en moest er een hogere Koepel gebouwd worden.

Zo is de Koepel enige keren verhoogd totdat de huidige vorm ontstaan was. U hebt nu vanaf de Koepel nog steeds een fraai uitzicht over de bossen en de omliggende dorpen.

In 1912 heeft de heer van de Ham bij testament het Buurtbosch vermaakt aan een Stichting, door hem zelf opgericht, die nu nog steeds het beheer voert. 

Meer info: www.buurtbosch.nl