Nieuws
De komende jaren is er ruimte voor 69 nieuwe woningen in Ederveen. Er komt een oplossing voor het ruimtegebruik van de scholen en de gemeente denkt mee over de ruimtebehoefte van Ederveense bedrijven.
De Structuurvisie Ederveen beschrijft hoe Ederveen zich in de komende jaren verder kan ontwikkelen. Wethouder Vreugdenhil: “bij het opstellen van de Structuurvisie hebben we intensief samengewerkt met de Belangenvereniging Ederveen De Klomp en de inwoners en bedrijven in Ederveen. Deze visie wordt gedragen door het dorp. Daar ben ik erg blij mee”.
 
Munnikenbeek
De belangrijkste ontwikkeling die de structuurvisie mogelijk maakt is de bebouwing van het gebied Munnikenbeek. Hier kunnen de komende jaren 68 grondgebonden woningen gebouwd worden. Voor deze ontwikkeling heeft inmiddels een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegen.
 
Scholen
De Calvijnschool kampt met ruimtegebrek. Dit vraagt om een oplossing op korte termijn die een lange termijn oplossing niet in de weg staat. Dit kan in de vorm van een dislocatie (op een andere plek). In de structuurvisie zijn daarvoor in eerste instantie de tennisvelden in beeld. De gemeenteraad zal zich over deze oplossingsrichting uitspreken.
 
Burgerinitiatief De Hooikamp
Een groep Ederveense ondernemers heeft plannen gepresenteerd om aan De Hooikamp een gebied te ontwikkelen voor de combinatie wonen met bedrijf aan huis. Dit plan heeft de gemeente niet opgenomen in de Structuurvisie. De noodzaak voor nieuwbouw is momenteel onvoldoende onderbouwd. Daarnaast roept dit plan nog veel vragen op, bijvoorbeeld over extra verkeersbewegingen in dit gebied en de bestemming van de percelen als de eigenaars deze zouden verkopen. De gemeente wijst het initiatief niet definitief af en is bereid er in de toekomst opnieuw naar te kijken.
 
Gemeenteraad
Burgemeester en wethouders bieden de Structuurvisie nu aan de gemeenteraad aan. Als de raad de visie heeft vastgesteld vormt deze de basis voor toekomstige ontwikkelingen in het dorp.