Nieuws
Woensdag 28 januari houdt de Dorpsraad Lunteren haar Algemene Ledenvergadering, waarin de jaarstukken besproken worden. Een belangrijk agendapunt voor deze avond is het onderwerp ‘heropening van de Dorpsstraat’?
Alle Lunteranen en andere belangstellenden zijn van harte welkom, waarbij stemrecht over bestuurlijke zaken voorbehouden is aan leden van de vereniging.
Aanmeldingen voor lidmaatschap of een bestuursfunctie zijn voorafgaand aan de vergadering van harte welkom.
Hoe meer leden meepraten in de Dorpsraad, hoe groter het draagvlak en de kans op brede acceptatie binnen de Lunterse bevolking. Speciaal de stem van de jongere generaties is belangrijk en vraagt om versterking.
De vergadering vindt plaats in Buurtcentrum De Schakel aan de Schaepmanstraat 58.
De zaal is open vanaf 19.30 uur, waarna om 20.00 uur de vergadering begint.
De Dorpsraad Lunteren heet u van harte welkom !