Nieuwjaarsreceptie in het Westhoffhuis

Willem de Frel

Dinsdag 9 januari toog een gemêleerd Lunters publiek naar het Westhoffhuis om elkaar een gelukkig en gezond Nieuwjaar te wensen. De uitnodiging kwam van Lunteren Aktief en de Dorpsraad. Burgemeester René Verhulst, wethouder Peter de Pater en verschillende Raadsleden waren eveneens vertegenwoordigd. Alsmede vertegenwoordigers van de middenstand en van de bedrijven vereniging De Stroet. 

Lunteren Aktief, Tineke Zwaan

Namens Stichting SSCVL/ Lunteren Aktief nam Tineke Zwaan, in haar hoedanigheid als voorzitter, het woord.

‘Namens Lunteren Aktief en de dorpsraad heet ik u allen van harte welkom in ons huis het Westhoffhuis. Heel fijn dat we een grote groep bewoners mogen verwelkomen. Speciaal welkom aan: burgemeester René Verhulst, wethouder Peter de Pater Leuk dat jullie er ook zijn.’

‘Het is inmiddels een mooie traditie om elk jaar alle Lunteranen de gelegenheid te geven om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en elkaar hier in het Westhoffhuis (Samen met wijkcentrum de Schakel: de huiskamers van het dorp!)  te ontmoeten.

Voor wie mij nog niet kent, even heel kort: Ik ben Tineke Zwaan, 64 jaar geleden in Ede geboren en in Lunteren opgegroeid. Ondanks dat ik lange tijd in Barneveld heb gewoond, ben ik toch echt een Lunteraan gebleven. 3 jaar geleden kwam ik hier, samen met mijn echtgenoot Jan, weer wonen.  Ik ging terug naar huis en Jan ging emigreren! Maar we kwamen echt in een warm bad terecht. Door heel actief vrijwilligerswerk te gaan doen, zaten wij al heel snel ingebed in de fijne gemeenschap van Lunteren en tussen alle medewerkers en vrijwilligers van Lunteren Aktief. Sinds april vorig jaar ben ik de voorzitter van Lunteren Aktief en probeer ik, samen met de rest van het bestuur, onze vaste medewerkers en vrijwilligers, het sociaal en cultureel vormingswerk voor de bevolking van Lunteren vorm te geven en verder uit te bouwen. Een hele leuke nieuwe uitdaging.’

‘Wij hebben jullie allemaal uitgenodigd om het glas te heffen op een inspirerend en verbindend 2024. Dat glas heffen, doen we straks, nadat ook Evert Schipper, namens de dorpsraad heeft gesproken.

Ik hou het kort, maar ik wil met name dat inspirerend en verbindende karakter van ons dorp Lunteren nog even speciaal onder de aandacht brengen met één specifiek voorbeeld:

Vorig jaar werd Lunteren Aktief onaangenaam verrast door het failliet gaan van de organisatie, waar wij onze zorgbus van huurden. Het was maar de vraag of we de bus zouden kunnen houden. Het zag ernaar uit, dat de kosten zo hoog zouden worden dat we er mee zouden moeten stoppen. Een bus die voor velen, met name oudere inwoners van Lunteren en omgeving onmisbaar is geworden door de jaren heen. Dat kon toch niet?’

‘Met vereende krachten, goede ideeën en veel inzet van medewerkers, vrijwilligers is een inzamelactie opgezet om zelf een elektrische bus voor Lunteren aan te schaffen. Met de donaties van enkele fondsen, gemeente, heel veel Lunterse bedrijven en veel gewone Lunterse inwoners heeft het bestuur in de vergadering van december jl. een klap kunnen geven op de aanschaf van die nieuwe bus. Die komt er dus nu in het nieuwe jaar. U gaat daar nog van alles over horen! Als dat niet inspirerend en verbindend voor het nieuwe jaar is, dan weet ik het niet meer. Lunteren bedankt. Een heel groot compliment aan ons dorp! En wij hopen voor 2024 nog veel meer inspirerende en verbindende acties op te kunnen zetten.’

Dorpsraad, Evert Schipper

Vervolgens trad Dorpsraad voorzitter Evert Schipper aan. Evert bedankt Lunteren Aktief voor het feit dat de Dorpsraad altijd gastvrij wordt ontvangen in het Westhoffhuis om te vergaderen en daarbij uitstekend wordt verzorgd door de vrijwilligers. ‘De Dorpsraad wil PRO actief acteren’, dat hebben we ook gemerkt op de wijze waarop recent de Dorpsraad de inwoners uitnodigde om mee te denken hoe en waar er de komende jaren het woningareaal in Lunteren moet worden uitgebreid. 

Opnieuw uitvinden

‘De Dorpsraad moest zich de afgelopen twee jaar opnieuw uitvinden. Met een enthousiast team bestaande uit Geeske Telgen, Jaap Vaarkamp, Martin van de Bunt, Jan de Koning en ondergetekende hebben we een nieuwe structuur opgezet. Deze bestaat uit een bestuur en ondersteunende commissies. Deze commissies komen voort uit het Dorpsontwikkelingsplan, kortweg DOP genoemd. Dit plan is 2020 opgesteld door een grote groep vrijwilligers in opdracht van de vorige Dorpsraad. Het fijne van deze commissies is dat je tevens heel veel ambassadeurs krijgt in het dorp. Hierdoor gaat de Dorpsraad ook weer meer leven voor de gemeenschap.’

De commissies

De volgende commissies zijn actief:

– Welzijn

– Buitengebied

– Duurzaamheid & Leefbaarheid

– Communicatie 

– Verkeer

– Wonen

Stuk voor stuk onderwerpen waar goed over nagedacht moet worden in het belang van het goed functioneren van onze dorpsgemeenschap.’

Een goed functionerende Dorpsraad

‘Wat is het belang van een goed functionerende Dorpsraad? Wij denken dat, wanneer de communicatie goed is gestroomlijnd, er wel degelijk invloed uitgeoefend kan worden op de besluitvorming bij belangrijke onderwerpen. Tevens zie je de wens van de overheid om bij besluitvorming in toenemende mate burgerparticipatie vorm en inhoud te geven. Er komen nogal wat onderwerpen op ons af, zoals:

– Het opvangen van doelgroepen in onze gemeenschap.

– De woningbouwambities. 

– De woningbouwambities.

– De verkeersveiligheid.

– De toenemende overlast, gerelateerd aan drugs en alcohol.

– Het bewaken van het eigen karakter van alle vrijwilligersorganisaties.

– Het opwaarderen van het centrum.

– Het bewaken van de eigenheid van het dorp.

– Enzovoorts.’

De ambitie van de Dorpsraad

‘Welke is de ambitie van de Dorpsraad? Wij hebben een visie document opgesteld dat we de komende vergadering gaan afronden. Daarna gaan we deze visie eerst aan de commissies voorleggen voor een reactie en zo nodig afstemming. Vervolgens zal de inhoud voor alle inwoners inzichtelijk worden gemaakt via de website. Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner weet waar we voor staan en waar we aan werken. Daarom zal er ook een samenvatting van de vergadernotulen van het bestuur met de leden worden gedeeld. De inwoner kan niet van ons verwachten dat we van alles op de hoogte zijn. Daarom ook de uitdaging aan de inwoners om ten eerste lid te worden van de Dorpsraad en ons op de hoogte te houden en kritisch mee te denken.’

Contact met de gemeente Ede

‘Ook het contact met de gemeente Ede, de raadsfracties, het bestuur en de ambtenaren is van belang. Daarom stellen wij het op prijs dat onze burgemeester, wethouder Peter de Pater en verschillende raadsleden hier aanwezig zijn. Dit betreft ook de vertegenwoordigers hier aanwezig van de middenstand en van de bedrijvenvereniging De Stroet. Graag willen we structuur brengen in regelmatig terugkerende afspraken met deze personen en organisaties.’

Tenslotte

‘De Dorpsraad leeft! Wij beleven als bestuur en commissies heel veel plezier aan de werkzaamheden welke hieraan verbonden zijn. Wij willen dit graag ook dit jaar weer voortzetten en spreken de wens uit om zoveel mogelijk Lunteranen hierbij te betrekken.’

‘Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2024!’

Lees hier de online krant van deze week.