Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis De Zicht Ederveen

De Calvijnschool, Dorpshuis De Zicht, en het Marktgebouw vormen het hart van Ederveen. Dit dorpshart gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Vanwege de aanstaande nieuwbouw van de Calvijnschool buiten het dorpscentrum en de leeftijd van het dorpshuis is de vraag wat er op termijn met het centrum van het dorp kan en moet gebeuren. De besturen van de Algemene Belangenvereniging Ederveen-De Klomp en het dorpshuis De Zicht hebben daarom afgelopen jaar het initiatief genomen voor de opzet van een centrumvisie Ederveen.


Donderdagmiddag 30 januari vond de ondertekening plaats van de aanneemovereenkomst nieuwbouw scholen in Ederveen. Met deze ondertekening en de nieuwbouw komt mogelijk de weg vrij voor het centrumplan Ederveen.

Voor de opzet van deze centrumvisie is sinds eind 2018 een werkgroep uit Ederveen bezig om met huidige gebruikers, verenigingen, en ondernemers tot een gedragen voorstel te komen voor de (her)inrichting van de omgeving van het dorpshuis De Zicht. Veel mogelijkheden zijn beoordeeld en besproken op het gebied van 6 thema’s; Zorg, Sport, Verenigingen, Maatschappelijke functies, Ondernemers, en Wonen.

 

Op grond van het verkregen draagvlak en noodzaak tot herinrichting is de ontwikkelde centrumvisie bij de gemeente Ede gepresenteerd. Het college van B&W heeft goedkeuring gegeven aan het door Wethouder Vreugdenhil ingediende voorstel voor het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek betreffende het centrum van Ederveen.

Het komende jaar zal de werkgroep met medewerkers van gemeente Ede een haalbaarheidsonderzoek doen op grond van diverse uitgangspunten. In hoofdlijnen moet de herinrichting maar ook de exploitatie van het dorpshuis daarna kostendekkend zijn.

De kaders waar binnen de centrumvisie is geformuleerd:

  1. De centrumvisie heeft betrekking op de gemeentelijke grondoppervlakte horende bij het dorpshuis en de Calvijnschool, totaal circa 5.000 m2.
  2. Het centrum met bebouwing moet een verfraaiing voor het dorp zijn met aantrekkingskracht voor nieuwe functies en voorzieningen.
  3. Het Marktgebouw als gemeentelijk monument met het omliggende marktplein is een bepalend onderdeel van het centrum.
  4. Na gereedkomen van de nieuwbouw aan de Schoolstraat is het huidige gebouw van de Calvijnschool eind 2021 niet meer nodig.
  5. Dé basis voor een welslagen van de investering in het centrum van het dorp en het exploiteren van een multifunctioneel dorpscentrumgebouw is dat zo veel mogelijk partijen bereid zijn tot samenwerken in en rond het centrum/gebouw.
  6. Er is blijvend behoefte aan een grote zaal die gebruikt kan worden voor sporten en andere activiteiten. Het is voor het behoud van de levendigheid van het dorp essentieel dat de vele sportactiviteiten in het eigen dorp uitgeoefend kunnen worden.
  7. De Hersteld Hervormde Kerk heeft behoefte aan een eigen kerkzaal.
  8. Duurzaamheid en langjarige kostendekkende exploitatie inclusief een professioneel beheer (ondersteund door vrijwilligers) zijn essentieel.
  9. Kansen voor extra woonvoorzieningen mee nemen passend bij de lokale behoefte.
  10. Samenwerking en delen van ruimtes is essentieel.


Op de komende jaarvergadering van de Belangenvereniging Ederveen-De Klomp op woensdag 29 april zal de centrumvisie uitgebreid besproken worden.

Dat er een start is gemaakt voor het haalbaarheidsonderzoek wil niet zeggen dat de Ederveners rustig kunnen afwachten. De werkgroep daagt partijen uit die interesse in meedenken of ideeën hebben over de inrichting van het geheel. Meldt u, want nu heeft u de kans inbreng te hebben!

Op de komende jaarvergadering van de Belangenvereniging Ederveen-De Klomp op woensdag 29 april zal de centrumvisie uitgebreid besproken worden.