Ede geeft richting aan groei met Omgevingsvisie

REGIO – Hoe wil Ede de komende jaren groeien? De gemeenteraad heeft het plan dat daarover gaat vastgesteld: de Omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat op hoofdlijnen hoe Ede de groei de komende twintig jaar wil vormgeven.

Wethouder Jan Pieter van der Schans: ,,Met inbreng van veel inwoners heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie nu goedgekeurd. Een mijlpaal, want dit plan geeft ons de komende jaren houvast in hoe Ede verder ontwikkelt. Het brengt alle ingewikkelde uitdagingen die we zien bij elkaar. Voorop staat dat we als groene gemeente ons groene kapitaal willen behouden. 

Daarom vormt de natuur de basis voor onze ontwikkelingen. We stimuleren de biodiversiteit, kiezen voor compacte groei en zorgen er zo voor dat Ede die groene en fijne gemeente blijft om te wonen en werken.’’

Wonen 

De gemeente wil de komende twintig jaar 11.000 tot 15.000 woningen bouwen en kiest voor compacte groei. Om zoveel mogelijk groen te behouden wordt in Ede-Stad vaker gekozen voor hoogbouw. Bouwen binnen de huidige stad krijgt prioriteit. 

Daarnaast zijn er drie zoekgebieden voor woningbouw: Kernhem-Noord, De Klomp en de KennisAs Ede-Wageningen. De dorpen in het noorden van Ede bouwen voor eigen behoefte. In de stad en in het zuiden wordt ook gebouwd voor de bovenregionale groei. 

Ede wil een leefomgeving die voor iedereen toegankelijk is en uitnodigt tot ontmoeten, klimaatadaptief is en uitnodigt tot gezond gedrag, zoals bewegen, sporten en gezond eten en drinken.

Natuur

Ede wil ten westen van De Veluwe de landbouw extensiveren en natuurinclusieve en circulaire landbouw stimuleren. Dat komt de natuur op de Veluwe ten goede. Het natuurlijke systeem vormt de basis voor alle ontwikkelingen. Dit betekent dat Ede natuurinclusief, klimaatrobuust en circulair werkt en ontwikkelt. Het kenmerkende Edese landschap is ons dierbaar en wordt zoveel mogelijk behouden.

Economie

Ede wil 1 à 2 procent extra banen per jaar. De gemeente stimuleert innovatieve ondernemers in de agro- en foodsector én wil een hoogwaardige vrijetijdssector. Aan de KennisAs komen hoogwaardige woon- en werkgebieden. Uitbreiding van de bedrijventerreinen zoekt Ede vooral langs de A30 en A12 en beperkt bij de dorpen. De inschatting is dat er komende 20 jaar 90 tot 110 hectare extra bedrijventerrein nodig zijn. Zo blijft Ede dynamisch. 

Mobiliteit

Ede gaat fietsen, lopen en openbaar vervoer meer stimuleren. De auto doet een stapje terug.  Als de bereikbaarheid lopend, per fiets of openbaar vervoer goed is, dan kunnen we met passende parkeernormen op een aantal plekken de openbare ruimte anders inrichten, bijvoorbeeld met groen. Dit vraagt een betere (fiets)infrastructuur en voorzieningen in de buurt. Ede wil na het nieuwe station Ede-Wageningen een station Ede-West realiseren. Ede haakt ook aan op de Rijnlijn, de hoogwaardige busverbinding Arnhem – Wageningen – Ede. 

Energie

Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Woningen en bedrijven gaan stap voor stap minder fossiele energie gebruiken. Daarvoor is ook lokale opwek van energie nodig. Grootschalig gebeurt dit in energiecorridors langs de snelwegen A12 en A30. Het energienetwerk moeten worden vernieuwd om goed te kunnen inspelen op het laden, opslaan en transport van energie. Kleinschalig opwekken stimuleert Ede ook. Daarmee werken we aan een duurzame toekomst.

Lees hier de online krant van deze week.