Betaalbare woningen voor Lunterse jongeren

LUNTEREN – De gemeenteraad van Ede voert op 3 november een oordeelsvormend debat over het woningbouwprogramma voor Lunteren. Het wordt een uitdaging om invulling te geven aan uitsluitend bouwen naar behoefte zoals in de Omgevingsvisie 2040 is vastgelegd. In de huidige situatie wordt er te duur en te veel gebouwd. Slechts de helft van de woningen die de laatste jaren zijn opgeleverd, kwamen ten goede aan Lunteranen. Wel werden dure appartementen gebouwd voor ouderen, maar als er geen betaalbaar aanbod van starterswoningen is en ook geen beleid om Lunterse jongeren voorrang te geven bij de toewijzing, dan vergrijst ons dorp in hoog tempo.

Bezorgde Lunteranen proberen met kennis van zaken en een kritische houding mee te denken over een passend bouwprogramma voor Lunteren. De bezorgde Lunteran zijn  dorpelingen die begaan zijn met de toekomst van ons dorp. In mei jl. hebben Bezorgde Lunteranen hun visie op het woningbouwbeleid in Lunteren, en het bestemmingsplan Hulakker in het bijzonder, gepresenteerd aan de nieuwe raadsleden. Het doel is om voor Lunteren te komen tot een woningbouwbeleid dat past bij het dorp en en aansluit bij de Omgevingsvisie 2040. Deze visie is een document waarin o.a. de toekomst van Lunteren staat beschreven. Daarin is vastgelegd dat Lunteren bouwt naar eigen behoefte om het dorpse karakter te behouden. Daarvoor is wel een omslag in het woningbouw- en toewijzingsbeleid nodig. 

Mede door de inspanning van Bezorgde Lunteranen stelde de Edese gemeenteraad voorwaarden aan het goedkeuren van het bestemmingsplan Hulakker. Wethouder De Pater kreeg de opdracht een memo te schrijven waarmee het sociaal woningbouwbeleid voor Lunteren kan worden gecorrigeerd, zodat er echt gebouwd wordt naar de behoefte van het dorp. Zijn memo is er, maar biedt nog geen oplossingen. Het was echter een goede start om naar oplossingen te zoeken, maar voor echte oplossingen ontbreken nog wezenlijke gegevens, zoals aantallen en soort woningen per doelgroep. Daarvoor is een gedegen lokaal woningbehoefte-onderzoek  nodig. 

Het aantal woningen dat genoemd wordt in de memo is gebaseerd op groeicijfers zoals de wethouder die hanteert voor de hele gemeente Ede. De wethouder zegt dat Lunteren bouwt volgens de Omgevingsvisie. 

Daarin staan echter twee punten die met elkaar conflicteren:

1. Lunteren bouwt naar eigen behoefte

2. Met 1% woningen per jaar.

Bezorgde Lunteranen herinneren de wethouder graag aan punt 1. De wethouder haalt liever punt 2 aan, maar onderbouwt dit niet. Er komen daarom nog zo’n 300 woningen aan de oostzijde van de Westzoom, aldus de wethouder. Dat betekent dat elk stukje gras, de volkstuintjes en de Groene Hoek worden volgebouwd. Hij zoekt nog een locatie voor meer dan 800 woningen, waarbij hij volgens de Bezorgde Lunteranen geen rekening houdt met ongeveer 250 woningen die waarschijnlijk extra nodig zullen zijn i.v.m. huisvesting van de werkgelegenheid die de eventuele uitbreiding van De Stroet kan genereren. Totaal komen er dan meer dan 1300 woningen.

Over punt 2 worden Bezorgde Lunteranen het niet eens met de wethouder. Voor een stad als Ede is een groeiprognose van 1% of meer terecht, maar niet voor een dorp. Er is de laatste jaren gemiddeld 1% nieuwe woningen per jaar opgeleverd, waardoor ook het aantal huishoudens groeide met 1% per jaar. Maar ruim de helft daarvan werd betrokken door instromers. Dus het aantal Lunterse huishoudens groeide met 0,5%. Ook het CBS laat zien dat de natuurlijke groei van een gemiddeld dorp zoals Lunteren ongeveer 0,5% per jaar is, wat afneemt naar vrijwel nul in 2050. Als we dus willen bouwen naar de behoefte van Lunteren dan behoort dat gebaseerd te zijn op een natuurlijke groei van 0,5% huishoudens per jaar. Daarmee halveert het woningbouwprogramma voor Lunteren tot 650 woningen.

Wat betekent die verstedelijking van Lunteren met 1300 woningen? Als we met 15 woningen per hectare (RIVM-rapport “Ruimte voor landelijk wonen”, woningdichtheid dorp), dan hebben we daar inclusief de ontsluitingswegen en groenstructuren ca. 90 ha voor nodig. Dat is gelijk aan het gebied tussen de Westzoom (van de Klomperweg tot aan de Edeseweg), de Lunterse beek en de A30. Is dat toeval? Natuurlijk weet nog niemand waar al die woningen gebouwd gaan worden, maar een gemeenteambtenaar heeft die nieuwe wijk toch maar vast op een kaart getekend in de Omgevingsvisie Ede 2040 (pagina 68) tussen de Westzoom en de A30, bij gebrek aan locaties die op minder verzet kunnen rekenen.Als we met 40 woningen per hectare rekenen, zoals de Hulakker ongeveer wordt ingericht, dan hebben we daar inclusief de wegen, groenstructuren en meer zo’n 40 ha voor nodig. Dat is gelijk aan het gebied tussen de Lunterse Beek, de A30, de Westzoom en de Klomperweg. In beide gevallen is dat een ongekend grote uitbreiding voor Lunteren, waarmee ons dorp wezenlijk zal veranderen.

En hoe bewaken we dat er, naar behoefte, voldoende betaalbare woningen komen voor Lunterse jongeren? Recente aanpassingen in de woningwet geven veel mogelijkheden om woningen gericht te kunnen toewijzen. Ook zijn er elders in het land veel mogelijkheden bedacht om speculaties met deze groep woningen te verminderen of zelfs tegen te gaan. Het wordt een creatieve uitdaging voor de wethouder en gemeenteraadsleden, maar waar een wil is, vindt men een weg. 

De bezorgde Lunteranen vragen de gemeenteraadsleden om  visie, durf en leiderschap te tonen om te komen tot een woningbouwbeleid dat past bij de behoefte van Lunteren.

bezorgdelunteranen@gmail.com

Lees hier de online krant van deze week.