Besluitvorming over bestemmingplan uitbreiding bedrijventerrein De Stroet in Lunteren

LUNTEREN – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het bestemmingsplan voor uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet in Lunteren. Na de zomer zal dit bestemmingsplan aan de raad worden voorgelegd en wordt het definitief vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een uitbreiding van De Stroet mogelijk met in totaal 19 hectare.

Inhoud bestemmingsplan

Ten oosten van het huidige bedrijventerrein wordt De Stroet uitgebreid richting Postweg en Westzoom. Het plan betreft ongeveer 10 hectare uitgeefbare bedrijfskavels en ongeveer 9 hectare voor openbare ruimte, bijvoorbeeld groen en water of verkeer. Op het gebied van verkeer is er rekening gehouden met een extra ontsluiting en wordt er een rotonde aangelegd op de kruising van de Postweg met de Westzoom, zo blijft het gebied in de toekomst goed bereikbaar. Daarnaast heeft de initiatiefnemer in samenspraak met de dorpsraad het plan voor een maatschappelijke tegenprestatie opgesteld: er wordt een aantrekkelijke looproute aangelegd langs de Lunterse Beek tussen de Westzoom en het Hullerpad, een mooie mogelijkheid voor omwonenden en werknemers voor een (lunch)wandeling.

Aanvullingen op het eerdere ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 9 juni 2022 t/m 20 juli 2022 ter inzage gelegen en daarop zijn zes zienswijzen binnengekomen. Op verschillende aspecten is het plan nader onderbouwd en zijn rapporten gewijzigd, bijvoorbeeld op de onderbouwing naar de behoefte van bedrijven en de onderbouwing voor stikstof-berekeningen. Wethouder Versteeg (economie) is blij met deze volgende stap in het proces: “met dit bestemmingsplan kunnen we verder in de realisatie van het bedrijventerrein, dit is belangrijk voor de lokale ondernemers. Als gemeente zien we de wens voor extra ruimte en dit draagt bij aan de werkgelegenheid binnen onze gemeente.”

Vervolg

Nu het college erover besloten heeft, behandelt de raad het bestemmingsplan na de zomer om het definitief vast te stellen. Daarna zullen de initiatiefnemers verdere plannen maken voor de realisatie van het bedrijventerrein.

Lees hier de online krant van deze week.