bk
 


Kranten Archief >

;Vereniging

 

 

 

Het ontstaan van de dorpsraad

Lunteren behoort met Bennekom, Harskamp,Wekerom en nog enkele andere geografisch verspreid liggende woonkernen tot de gemeente Ede. 
Als een van de grotere "nevendorpen" binnen deze gemeente groeide in de zeventiger jaren voor Lunteren de behoefte aan een directer contact met het Edese gemeentebestuur.

Zo ontstond eind 1976 de Dorpsraad Lunteren. 
Eerst in een voorlopige vorm; een jaar later werd de instelling definitief en binnen de bestuurlijke gemeente Ede erkend als een contactorgaan tussen de gemeentelijke overheid en de Lunterse bevolking.

Dit werd vastgelegd in een verordering en de z.g.n. spelregels.

Doelstelling, taak en werkwijze zijn door de Dorpsraad opgenomen in de statuten en het huishoudelijk regelement . 

Naar boven
 

Contactgegevens

Hieronder staan de gegevens om contact op te nemen met het secretariaat van de dorpsraad:

 

Postadres:
Seretariaat Dorpsraad Lunteren, 
tav. mw R. Valstar-Burghouts
Stationsstraat 43
6741 DH Lunteren.

 

Email en telefoon:
mevr Rienke Valstar (secretariaat)
telefoon: 0318 - 486113

Naar boven
 

Dagelijks bestuur stelt zich voor

 Vereniging 

Op de foto van links naar rechts: Auke Ozinga (voorzitter), Bert Rijpkema, Rienke Valstar (secretaresse), Jaap Tersteeg, Jaap van Galen.

Naar boven
 

Oproep om lid te worden

De Dorpsraad Lunteren is op zoek naar nieuwe leden. Het lidmaatschap is gratis. Maar het aantal leden geeft wel aan of inwoners van Lunteren de dorpsraad belangrijk vinden.

De dorpsraad is ook een belangrijke gesprekspartner van de gemeente Ede. Hierbij is het aantal leden zeer zeker ook een weegfactor.

Wanneer u lid wilt worden om persoonlijke reden of als vertegenwoordiger van een stichting/ vereniging/ enz..., nodigen we u om het formulier te downloaden en te retourneren aan het secretariaat.

 

Naar boven
 

 

Veel gestelde vragen

Wat is de Dorpsraad Lunteren?

 

  De Dorpsraad Lunteren behartigt de belangen van alle Lunteranen. De Dorpsraad adviseert de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Ede over zaken als ruimtelijke ordening, huisvesting, milieu, sport, cultuur, verkeer, vervoer, onderwijs e.d. Daarnaast organiseert de Dorpsraad activiteiten om het dorp leefbaar, gezellig en mooi te houden. 

Zie ook: Wat zijn de doelstellingen en taken van de Dorpsraad?

 

Voor wie is de Dorpsraad?

 

 

De Dorpsraad is er voor elke Lunteraan. Ieder kan contact opnemen met de Dorpsraad over zaken die aangepakt moeten worden. Bovendien kan iedereen de vergaderingen van de Dorpsraad bijwonen en zich opgeven om mee te denken over en te werken aan het werk van de Dorpsraad. Denk maar een commissie die zich bezighoudt met het bestemmingsplan, de sport of wat dan ook.

 

Zie ook: Wanneer vergadert de dorpsraad en kan ik daar ook mijn woordje kwijt? 

 

 

 

Lunteren moet een heerlijk, gastvrij, rustig en leefbaar dorp blijven, daar zijn alle Lunteranen het over eens. Ieder die draagt zijn steentje bij. De Dorpsraad Lunteren doet dat door vooral de relatie met de gemeente Ede te gebruiken. Want door met de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vraagstukken te signaleren, oplossingen aan te dragen en regelmatig elkaar te informeren kan Lunteren haar eigen karakter behouden. Concreet komt de Dorpsraad dus met voorstellen, plannen en acties. De Dorpsraad brengt mensen bij elkaar, zoekt met andere organisaties naar oplossingen en probeert daarbij steeds vanuit het Lunterse te denken.

 

Informatie over de huidige projecten, werkgroepen en commissies vind u op de Dorpsraad pagina 'commissies' .

 

Wie zitten er in de Dorpsraad?

 

  

In de Dorpsraad zitten:

 

 
 • Vertegenwoordigers van verenigingen en instanties die binnen de Lunterse samenleving actief zijn,
 • Particulieren die binnen (het kadastrale gebied) Lunteren wonen en personen die geacht worden te behoren tot de Lunterse samenleving.
 
Deze groep is onder te verdelen in:
 
 
 • Het dagelijks bestuur,
 • De leden.
 

Daarnaast zijn er vanuit de Dorpsraad verschillende commissies actief, die ieder een eigen taak hebben.

 

Wie zitting hebben in het dagelijks bestuur (DB) van de Dorpsraad is te zien bij Het dagelijks bestuur stelt zich voor.

 

Wanneer vergadert de Dorpsraad en kan ik daar ook mijn woordje kwijt?

 

 

Het dagelijks bestuur vergadert maandelijks, maar die vergadering is besloten.


Eveneens vindt er elke maand een openbare vergaderingen plaats. Hierbij mag iedereen die genteresseerd is komen luisteren en meepraten. Tijdens deze vergaderingen zijn er vaak deskundigen en /of wethouders, die over de besproken onderwerpen gaan, aanwezig.


Zie de agenda voor data van de volgende vergaderingen.


Zie de Dorpsraad pagina 'vergaderingen' om meer informatie over de vergaderingen te bekijken.

 

Wat zijn de doelstellingen en taken van de Dorpsraad?

 

 

Het behartigen van de belangen van iedereen die tot de Lunterse samenleving behoort.

   
 • Het geven van advies aan diegenen die besluiten kunnen nemen over Lunteren en haar samenleving.
 • Het geven van advies en informatie aan iedereen in de Lunterse samenleving.

 

De precieze omschrijving vind u in de statuten

Naar boven
 

 

Huishoudelijk regelement

 

Artikel 1, Leden.

 

   
 1. leden van de vereniging kunnen zijn: - inwoners van het kadastrale gebied Lunteren - personen die een specifieke binding hebben met Lunteren

 

 

 

Artikel 2, Het Bestuur.

 

   
 1. Het bestuur bestaat uit maximaal 25 leden, hieruit wordt het Dagelijks Bestuur benoemd. Binnen het bestuur wordt gestreefd naar een gelijke verdeling tussen vertegenwoordigende bestuursleden en overige bestuursleden alsmede naar een representatieve vertegenwoordiging vanuit de Lunterse gemeenschap.
   
 2. Vertegenwoordigende leden zijn leden die vanuit een Lunterse (bijvoorbeeld) sociale, sportieve of economische groepering zijn voorgedragen.

 

 

 

 

Artikel 3, Het Dagelijks Bestuur.

 

   
 1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 7 leden. De voorkeur gaat uit naar 5 leden. De volgende functies dienen vertegenwoordigd te zijn: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en behartiger van de interne en externe communicatie.
   
 2. Het Dagelijks Bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken, belegt de bestuursvergaderingen en neemt zonodig in spoedeisende zaken beslissingen. Zij is daarvoor verantwoording schuldig aan het bestuur.
   
 3. Indien noodzakelijk kunnen bestuursleden door het Dagelijks Bestuur geraadpleegd worden (telefonisch, per e-mail of fax) Het Dagelijks Bestuur doet daarvan verslag op de eerstvolgende bestuursvergadering.
   
 4. De secretaris van het Dagelijks Bestuur maakt het verslag van de vergaderingen.
   
 5. De notulen van het Dagelijks Bestuur zijn ter inzage voor het bestuur.

 

 

Artikel 4, Aftreden Dagelijks Bestuur.

 

   
 1. Door het Dagelijks Bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij erop wordt toegezien dat steeds voldoende ingewerkte bestuursleden deel uitmaken van het bestuur.
   
 2. Indien het aantal leden uit het Dagelijks Bestuur gedaald is tot minder dan drie, is het Dagelijks Bestuur verplicht dit bestuur tijdelijk weer aan te vullen tot drie leden. Deze tijdelijke leden worden benoemd uit het bestuur. In de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt dan in definitieve vervanging voorzien.
   
 3. Incidenteel kan van het periodiek aftreden worden afgeweken bij besluit van de algemene ledenvergadering.
   

 

 

Artikel 5, Taken van de leden van het Dagelijks Bestuur.

 

          Voorzitter

 

   
 1. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en overige bijeenkomsten.
   
 2. Bij afwezigheid vervangt de vice-voorzitter dan wel één van de overige leden van het dagelijks bestuur de voorzitter.
   
 3. De voorzitter is samen met de secretaris verantwoordelijk voor het samenstellen van de agenda voor de bestuursvergadering.

 

          Secretaris

 

   
 1. De secretaris verzorgt de notulen van de gehouden vergaderingen van zowel het bestuur, het Dagelijks Bestuur als de algemene ledenvergadering.
   
 2. De secretaris voert de noodzakelijke correspondentie t.b.v. de Dorpsraad.
   
 3. De notulen van de vergaderingen van het bestuur en algemene ledenraad worden na goedkeuring door de vergadering door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
   
 4. Elk jaar verzorgt de secretaris het jaarverslag.
   
 5. De secretaris verricht overige administratieve werkzaamheden en draagt zorg voor het archief.

 

          Penningmeester

 

   
 1. De penningmeester is belast met het financieel beheer en legt hiervan jaarlijks rekening en verantwoording af, tevens wordt dan een exploitatierekening en balans overlegd alsmede een begroting voor het nieuwe jaar.
   
 2. Een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie, bestaande uit twee personen, controleert jaarlijks de financiën. Décharge van de penningmeester en het Dagelijks Bestuur gebeurt, na goedkeuring van de algemene ledenvergadering, door ondertekening van de boeken door de kascommissie en de voorzitter.
   
 3. Het benoemen van een reservelid kascommissie kan als wenselijk worden gezien.

 

          Vice-voorzitter

 

   
 1. Uit het Dagelijks Bestuur wordt een vice-voorzitter benoemd.

 

          Behartiger in- en externe communicatie

 

   
 1. Deze ziet toe op het verloop van de interne en externe communicatie en informatievoorziening, bewaakt deze en levert hieraan zijn eigen bijdrage.

 

 

Artikel 6, Taken overige bestuursleden.

 

   
 1. De overige bestuursleden kunnen de leden van het Dagelijks Bestuur terzijde staan en nemen zonodig bepaalde werkzaamheden over.

 

 

Artikel 7, Commissies.

 

   
 1. Het bestuur kan commissies benoemen voor bepaalde taken, hiervoor kunnen aparte reglementen worden opgesteld

 

 

 Artikel 8, Kosten voor de vereniging.

 

   
 1. In principe worden de kosten van de vereniging betaald vanuit donaties en een bijdrage van de gemeente Ede. Mocht in de toekomst het nodig blijken dat er een bijdrage voor de kosten vanuit de leden nodig is, dan mag dit nooit leiden tot het opleggen van een blokkade om lid te worden.

 

 

Artikel 9, Wijzigingen Huishoudelijk reglement.

 

   
 1. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.Voorstellen tot wijziging kunnen uitgaan van het bestuur.

 

 

Artikel 10, Slotartikel.

 

   
 1. In die gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

  

Naar boven
 

 

De statuten

De dorpsraad is sinds eind 2005 een officiele vereniging . Hiervoor wordt een statuut ontwikkeld, welke nog goedgekeurd moet worden. Wanneer het statuut is goedgekeurd zal deze worden gepubliceerd op internet.

 

De dorpsraad heeft ook een huishoudelijk regelement.

 

 

Hier volgt een deel van het statuut van de Dorpsraad Lunteren.

   

Art. 1
De Dorpsraad stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de bevolking binnen het kadastrale gebied Lunteren. Alsmede van personen die anderszins geacht worden te behoren tot de Lunterse samenleving.

Art. 2.1
Zij tracht dit te bereiken door het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan personen en instanties, die bevoegd zijn tot het nemen van besluiten ten aanzien van de Lunterse samenleving.

Art. 2.2
Het geven van informatie en adviezen aan allen binnen de Lunterse gemeenschap, die daarom vragen en/of van wie mag worden aangenomen, dat zij daaraan behoefte hebben.

 

  

Naar boven
 

 

bk