Nieuws
Het Nationale Park De Hoge Veluwe acht het provinciale wolvenplan nutteloos. In het wolvenplan wordt de indruk gewekt dat schapenhouders na een wolvenaanval hun schade vergoed krijgen, maar het is maar de vraag of dat op de langere termijn het geval zal zijn.
De ervaringen met herten- en ganzenschades leren ons dat de rekeningen uiteindelijk grotendeels of zelfs geheel bij de boeren worden neergelegd. Ook het idee dat wolven geweerd kunnen worden met hekken is onrealistisch. Schapenhouders laten duizenden hectares grasland begrazen en het is praktisch en financieel onuitvoerbaar om al die gronden te gaan inrasteren. Daar komt bij dat ook andere dieren daar hinder van gaan ondervinden, denk aan bijvoorbeeld reewild.
Waar in het plan volstrekt aan voorbij is gegaan zijn de Natura-2000 gebieden en de beheersdoelen die daar gehaald moeten worden. Dat kan vervelende gevolgen krijgen voor de flora en fauna, maar ook in juridische zin, ingeval het bereiken van de Natura 2000 doelen niet mogelijk blijkt. Het Park pleit ervoor om het wolvenplan aan te passen in die zin dat gecontroleerd beheer (vangen of afschieten) mogelijk wordt gemaakt in geval niet alleen mensen door wolven worden bedreigd, maar ook vee, wilde faunasoorten en meer algemene natuurdoelen.
Zie bijlage: Standpunt van Het Nationale Park De Hoge Veluwe ten aanzien van de wolf