Nieuws
Door Henk de Rooy
 
Wat bemerken burgers van de aanwezigheid van het provinciale bestuur? Een vraag die werd voorgelegd aan Bert Komdeur (CDA), zevende op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten.
“De burgers ervaren dagelijks de aanwezigheid en inzet van de provincie. Een goed wegenstelsel, vrij liggende fietspaden, snelfietsroutes (o.a. tussen Wekerom en Barneveld), onderhoud en aanleg sportvelden, de leefbaarheid van dorpskernen stimuleren, dat de ambulance binnen de gestelde tijd op plaats van bestemming is. De mensen zijn er zich niet van bewust wat het provinciebestuur voor ze betekent.”
Bert_Komdeur
Bert Komdeur op één van de mooiste plekken van Lunteren: zwembad het Bosbad
 
Aanreiken oplossingen
Op tafel in de gesprekruimte bij de Lunterse Boer ligt het magazine ‘Boerenland’. Een goed aanknopingspunt voor een gesprek over de komende provinciale Statenverkiezingen, woensdag 20 maart. De boer verkeert al jaren in zwaar weer, met steeds weer (aanscherpende) regels m.b.t. het milieu en dierwelzijn.
“Boeren hebben eeuwenlang het land beheerd en bewerkt. Zij hebben het onderhouden en gevormd. Vele kleine boerenbedrijven stoppen of denken daaraan. Jonge boeren willen doorgaan met een gezond en levensvatbaar bedrijf. Hierin kan de provincie tot steun zijn, door met ze mee te denken en het aanreiken van oplossingen m.b.t. het milieu en het dierwelzijn. De gemeente is voor de bestemmingsplannen en het indelen van de agrarische ruimten. De provincie kijkt of de plannen passen in het beleid.”
Benadrukt wordt dat er beslist niet gekozen wordt voor de bouw van megastallen in het Edese buitengebied. “Wij zijn voor een beheerst manier van groei. Dit moet mogelijk zijn met inachtneming van duurzaamheid, mestquota en fijnstof.”
 
Leefbaarheid dorpskernen
Van het agrarischer is het maar een klein stap naar woningbouw, het open landschap en het levendig houden van (kleine) dorpskernen. Achterhaald is weer het schuren-voor-woningen beleid. Boeren konden hun schuren afbreken en ter compensatie kon er een woning voor gebouwd worden. Dit beleid is ten koste gegaan aan het open karakter van het landschap, o.a. in het gebied van de Driesprong (Hessenweg).
“De provincie ziet nu graag woningbouw aan de randen van dorpen, dichtbij dorpskernen. Gemeenten worden geholpen met dit te realiseren. Ook hier toets de provincie bestemmingsplannen aan de geldigheid ervan en of dit binnen het kader van het beleid valt.”
Resultaat van deze nieuwe wijze van denken is merkbaar in Lutneren (langs de Westzoom) en in Wekerom, inbouw in het dorp.
Eén van de speerpunten van het CDA is het leefbaar houden van dorpskernen. Een voorbeeld hiervan is het ‘Kulturhus’ waar men samenkomt voor dorpsactiviteiten en sociaal maatschappelijke organisaties. Wekerom, De Valk en Kootwijkerbroek hebben een Kulturhus terwijl Lunteren, Otterlo en Ederveen de bekende dorpshuizen hebben.
Bert: “Dit zijn ontmoetingsplekken waar men samenkomt voor activiteiten. Het zijn ontmoetingsplekken met een multifunctioneel karakter dat goed onderhouden dient te worden. Daarvoor wil het CDA zich inzetten.”
 
Energiecoaches
Leefbaarheid, het milieu en duurzaamheid zijn begrippen die emoties oproepen. Begrippen die burgers ter harte gaan. De provincie Gelderland wil hiervoor geld beschikbaar stellen. Geld dat komt uit de reserve van drie miljard die het in kas heeft (verkoop NUON aandeel) .
“Investeer geld in duurzaamheid en werk aan duurzame energie”, is het credo van Bert.
Hierbij hebben we het over dat men de weg aan het kwijt raken is m.b.t. aardgas. Wie weet eigenlijk nog waar hij of zij aan toe is? Moeten we plotsklaps met z’n allen van het gas?
Binnen het CDA begrijpt men het probleem bij de mensen die niet meer weten wat te doen met het gas in hun woning.
Bert resoluut: “We moeten oppassen voor de gekte hierin. Wij gaan niet morgen echt niet van het gas af!”
“Wel stimuleren wij huizen duurzamer te maken. Een traject dat via gemeenten loopt. Onder meer door de inzet van energiecoaches. Deze komt bij de mensen thuis voor het geven van advies en het beantwoorden van vragen. Hierin ondersteunt de provincie gemeentes. Met onze nuchterheid en boeren verstand moeten wij de mensen hierin helpen.”
 
Dan heeft de CDA’er een uitspraak, m.b.t. het aardgas problematiek, die doet opkijken: “Kies voor waterstof. Dan kan het gehele aardgasnet intact blijven en met kleine aanpassingen te gebruiken.”
Bij onze zuiderburen, België, is onlangs een proef gestart met zonnepanelen die zon energie omzet in waterstof. Het staat weliswaar nog in de kinderschoenen, maar toch!
 
Een ander opkomend probleem in Gelderland is het dumpen van drugsafval. Boeren, particulieren en natuurbeheerders zijn hiervan veelvuldig de dupe. De opruimkosten werden voorheen verhaald op de eigenaar van de grond. Provincie Gelderland en het Rijk hebben de handen ineen geslagen en betelen elke de helft van de opruimkosten. “Hiervoor is 350 miljoen vrijgemaakt bij de provincie.”
 
Communiceren
Vraag op straat naar wat men ervaart van de aanwezigheid van de provincie en je wordt met vraagtekens bestookt. Zou men wel weten dat er een provinciehuis is en dat dit in de Gelderse provinciehoofdstad Arnhem staat? Het provinciebestuur is een ver-van-mijn-bed-show.
Waar kan men terecht met vragen als: Hebben wij in de toekomst nog wel een ziekenhuis? Komt de ziekenauto wel op tijd? Zijn de bruggen nog veilig? Waar blijft dat beloofde fietspad?
Bert: “Ik snap het dat mensen geen binding hebben met de provincie. De communicatie met de provincie gaat via gemeenten. Vragen vanuit de samenleving nemen wij serieus. Hiermee gaat de provincie naar den Haag. Provincies lobbyen in Den Haag voor projecten. Zo houden zij druk op de ketel. Een mooi voorbeeld is het opruimen van drugsafval dat in Gelderland samen met het Rijk wordt betaald.”
 
Toekomstgericht
Edenaar Bert Komdeur is betrokken bij de problematiek die leeft in het verspreidingsgebied van de Lunterse Krant. Hij heeft feeling met het gebied en zijn bewoners. Zo de provincie lobbyt in Den Haag, zo lobbyt Bert op het provinciehuis in Arnhem voor zijn achterban om het leefbaar, duurzaam en toekomstgericht te houden.
Woensdag 20 maart zijn de Provinciale Staten verkiezingen. He tis maar dat u het weet!