Nieuws
Deeze zoemer wille we as kemissie van de Oud Lunterse Dag de minse uut Lunteren en umstreeke een bietje geschiedenis bijbrenge oover ons meraokels mooie daarpsfeest. Op de leste zaoterdag van augustus gaon we altied terug naor de twienteger jaore van de veurege eeuw. Weg uut die haostege tied van teegeswoordeg.
Weeteswaordegheeje
De kemissie van de Oud Lunterse Dag het as doel: De ouwe Lunterse gewoontes, gebruuke en ’t dialekt bewaore en stimuleere. Ok motte we dit ooverdraoge naor de jongere geeneraotie. En as we naor ’t verleeje kieke, dan zin onze veurgangers daor iezeg goed in geslaogd, went ok de belangstelling veur folkloore druupt d’r vanof. In de staotuute staot ok da’we dit motte doen deur ’t organiseere van een traditioneele, stijlvolle en neutraole Oud Lunterse Dag, zonder eeneg commercieel belang. En da’we daor as kemissie boovenop zitte, ku’je zien an ‘t verschil tusse de Lunterse Reutemeteut en de optocht van ’t hoofddaarp Ee.
Weeteswaordegheeje_1
’t Is een feest veur en deur Lunteren en we motte dit as daarp op haande blieve draoge. Reclaome hen we nie noodeg, went de Oud Lunterse Dag dreijt heelemaol op vrijwilligers uut ’t daarp en umstreeke. We houwe onze eige boks op. Subsidie van Ee, of wie dan ok, hen we heel nie noodeg. En zoo kunne we ’t ok krek doen zooas we ’t zelf wille.
Umdat we een 40-jaoreg jubileum hen, liekt ’t ons goed um de geschiedenis van de Oud Lunterse Dag mer es op te haole. ‘t Is volges ons van groot belang dat zooveul meugelek minse dit meekriege um draogvlak te houwe. Daorum gaon we vier stukjes in de Lunterse Kraant schrieve, waorvan dit de eerste is. Die stukjes gaon oover:
a. ‘t Ontstaon van de Oude Lunterse Dag
b. Markante figuure van de ofgeloope 40 jaor
c. De Reutemeteut
d. De Eeregaste
Deeze stukjes komme van de zoemer in de Lunterse Kraant. Dus hou de kraant goed in de gaote, minse!
Weeteswaordegheeje_2 
‘t Ontstaon van de Oude Lunterse Dag
De meeste Lunteraone weete dat de boerebrulloft van Boederus Floor en Trui van de Vaarkeskeutel angemaarkt wordt as de eerste Oud Lunterse Dag.
Veur ’t ontstaon van de Oud Lunterse Dag motte we terug naor 1975. Toen wier de Vereeneging Oud Lunteren opgericht. Die han een heele verzaomeling paperasse, gebruuksveurwaarpe en gereedschappe uut de ouwe tied, mit as doel d’r een museum mee vol te zette. Zooas we noe weete is dat meraokels goed gelukt en hen we as Lunteren een machteg mooi museum dat in de wije umtrek bekend staot. Die minse van ‘t allereerste uur hen zich ok bemeuit mit ’t veileg stelle van ’t dialekt en de ouwe gewoontes en gebruuke. Dat zin ok krek de doele van de Stichting Oud Lunterse Dag zoas ze in de staotuute staon.
In 1977 wier ter eere van ‘t 70-jaoreg jubileum van KNA een feestweek gehouwe. As ofsluuting was d’r een boerebrulloft mit antieke bruidsstoet en dat wier ’t klapstuk van die week. De Vereeneging Oud Lunteren wier ingeschaokeld umdat ze veul weet han van de ouwe gebruuke en gewoontes. Op verzeuk van de Raod van Ee is ’t heele spiktaokel in ’t heufddaarp nog es dunnetjes oovergedaon en ok daor was ’t een meraokels sukses! ’t Was volges de burgemeester, wethouwers, kraante en ’t ontelbaore publiek de meest origineele bijdraoge an de oopening van ’t neije Raodhuus. Toen hen een paor minse de koppe bij mekaor gestooke en een kemissie gevormd um een Oud Lunterse Dag veur mekaor te kriege. Da’s in ’78 deur umstandegheeje nie heelemaol gelukt. Zooas de meeste Lunteraone vastberaoije en eigenwies zin en de anhouwer altied wint, is ’t in ’79 dan toch gelukt en wier de Oud Lunterse Dag een feit.
In 1979 was de boerebrulloft van Boederus Floor en Trui van de Vaarkeskeutel. De minse van ’t eerste uur hen ’t veur mekaor gekreege um een daarpsfeest te houwe uut de twienteger jaore van de veurege eeuw. De boerebrulloft was mit brulloftsstoet en een maoltied veur dik 700 minse middenin de Daarpsstraot. Onze schranstaofel was geboore. Ok wier d’r in ’79 een aovend gehouwe um de oud Veluwse dracht onder de andacht te brenge. Mit as gevolg dat d’r in de wienter van ’80 neijles wier gegeeve. Mit de Oud Lunterse Dag kwaome de eerste minse in ’t ouwe pak teveurschien. Nao verloop van jaore is dat uutgegreuid tot één van de veurnaomste gebruuke van de Oud Lunterse Dag.
Ok wier vanof 1979 toneel gespeuld. De eerste jaore altied mit de brulloft as thema, mer laoter ok oover de buurtspraok en de praotjes bij de Ambse pomp. De belangstelling veur ’t toneel was altied iezeg groot. ’t Heele halve daarp kwam naor de Daarpsstraot en laoter naor ’t Aarfhuus. In ’80 was d’r een speesjaole raodsvergaodering mit as motto: Lunteren los van Ee. Toen kreeg de Lookoo de ambsketting umgehange deur de lookoo van Ee. Daorbij heurde ok een veurzittershaomer um de Oud Lunterse Dag los te gooie.
In 1981 wier ‘t 650 jaoreg bestaon van Lunteren gevierd. Veur ‘t eerst wier ’t Oud Lunters Nieuwsblad uutgegeeve en d’r wier ok een stikker gemaokt. En Lunteren wier ’s maarges vrog wakker getoeterd deur heraute, mit de boodschap dat ’t feest gaot beginne. Op tied d’r uut, ’t ouwe pak an, de vlag uutsteeke en op ‘t daarp an gaon.
In 1981 wier veur ’t eerst groot Aarfhuus gehouwe op de vrijdagaovend. D’r waore toen al 50 veilingperceele te koop. Vrogger wier d’r op koninginnedag in de Daarpsstraot altied een wedstrijd ringrije gehouwe, waor iezeg veul volk op of kwam. En dat kwam de kemissie krek van pas, went dat zin noe juust ouwe gewoontes en gebruuke. Zoodoende hen ze die traditie in ‘81 op de Oud Lunterse Dag in eere hersteld.
Vanof 1982 komme de Eeregaste ’s maarges vrog naor De Lunterse Boer veur een bakje koffie. Nao een woordje van de veurzitter gaot alles op ’t daarp an, naor ’t Neije Aarf. Dit heet noe nog “De Kleine Optocht”. De Oud Lunterse Dag was al begin jaore ‘80 een meraokels sukses. ’t Feest kostte wel een aordege duit, mer de kemissie wilde ’t gratis houwe. Hoe moste ze dat noe veur mekaor kriege? Went ’t feest kost niks, mer ‘t mot wel betaold worde! En reklaome of subsidie, daor moste ze niks van hen. De Oud Lunterse Dag mos onafhankelek blieve: zonder een cent uut Ee of aandere bemeuijenis van buutenof! Zoodoende hen ze in ‘83 bedocht um in de Reutemeut te gaon manse. In de jaore ’90 hen ze ’t manse uutgebreid mit achteran de Reutemeteut de luier.
De ontvangst van de Eeregaste en de oopening van de Oud Lunterse Dag viende vanof 1984 plaots op ’t Neije Aarf. De Lookoo begon altied mit een toespraok. Vanof 1995 wordt de Oud Lunterse Dag deur de veurzitter van de kemissie los gegooid. Mer nie veurdat de vlag geheese wordt onder ’t zinge van ’t Wilhelmus en daornao ’t Lunters Volkslied. Een jaor laoter hen ze weer wat neijs bedocht. Nao de offiesjeele oopening wier d’r tied gemaokt veur de Boveste Beste Burger. Da’s een keel of wief die zich op de één of aandere wieze biezonder het ingezet veur ons daarp. Diegeene wordt de heele dag vrijgehouwe en in ’t zonnetje gezet.
Vanof 1986 geeft KNA op vrijdagaovend een veilingconcert veurofgaond an ’t Groot Aarfhuus. In ’89 zin d’r minse van buute de kemissie spontaon begonne mit ’t feest bij de meul. De meul was toen vol in bedrief en d’r wiere daor toen ok al pannekoeke gebakke. Zooas dat bij ‘t Meulepolfeest heurt, hen ze de wedstrijd van de beste meuldersknecht of -meid. Ze motte zoo hard meugelek een rondje um de meul heen jaoge. Vrogger deeje ze dat mit een ouwe transportfiets, mer d’r zin een paor ongelukke veurgevalle die gelukkeg goed ofgeloope zin. Daorum jaoge ze d’r teegeswoordeg mit een krui umheen.
In ons daarp hen we een hooge pet op van de boere. En waor een boer leeft, daor is z’n vee. Zoodoende is ’t gien wonder dat beeste altied een groote rol hen gespeuld op de Oud Lunterse Dag. In ‘82 was d’r al es een geitemart. In ‘89 wier ’t een Boeremart, mit kleinvee en ouwe ambachte. ’t Meulepolfeest en de Boeremart zin bedocht deur de buurt d’r umheen. En tot op de dag van vandaog wordt dat nog steeds deur dezelfde minse of hun naogeslacht veurtgezet. Oover traditie gesprooke!
Noe hen we ’t ontstaon en de eerste 10 jaor van de Oud Lunterse Dag wel besprooke. We zien dat veul van onze aktiviteite toen al zin ontstaon. Dus we houwe ’t bij ’t ouwe, geef ons mer de ouwe tied. Deur de jaore heen het de kemissie altied veul hulp gekreege van vrijwillegers. Die hulp en ‘t draogvlak zin noe ok krek de kracht van ons daarpsfeest en daor blieve we as kemissie iezeg zuuneg op. We zin d’r van oovertuugd dat op deeze wieze de Oud Lunterse Dag ok in de toekomst zal blieve bestaon!
 
De Kemissie Oud Lunterse Dag