Nieuws
Het Edese college van burgemeester en wethouders wil 900 vluchtelingen opvangen verspreid over drie locaties: voormalig zorgcentrum De Klinkenberg in Ede, recreatieterrein De Braamhorst in Ede en recreatieterrein De Goudsberg in Lunteren.
Dat heeft het college van B en W vandaag besloten. In dit scenario fungeert De Klinkenberg als hoofdlocatie en De Braamhorst en De Goudsberg als nevenvestigingen. De gemeenteraad neemt donderdag 14 april 2016 een definitief besluit.
Met dit voorstel geeft het college uitvoering aan het raadsbesluit van 14 januari 2016 als antwoord op het verzoek van rijk en provincie om opvang te regelen voor vluchtelingen. De gemeenteraad heeft het college toen opgedragen te zoeken naar meerdere kleinschalige locaties voor 600 tot 1.400 vluchtelingen.
Afwegingen
Voor het college is de draagkracht van de omgeving van iedere locatie en de omvang van de naastgelegen woonkern leidend bij de gemaakte keuze. Dat leidt tot een lager aantal vluchtelingen dan de aantallen die onderzoeksbureau Arcadis mogelijk acht.
Verder kijkt het college waar de door inwoners aangedragen zorgen en bezwaren kunnen worden weggenomen of gecompenseerd door aanvullende maatregelen. En het college streeft naar een logische samenhang van de verschillende locaties, die onderling goed bereikbaar zijn.
Combinatie van locaties
Voor alle locaties op de shortlist van Ede geldt, dat er zowel ingrepen op de locatie zelf als aanvullende maatregelen nodig zijn om ze geschikt te maken voor opvang van vluchtelingen. Het college kiest voor een combinatie van locaties, die overeenkomt met één van de adviesscenario’s van Arcadis, met daarop een aantal aanpassingen op de aantallen per locatie. Het college stelt de volgende combinatie van locaties voor om mee te werken aan de komst van een azc:
• De voormalige Klinkenberg aan de Van Heutszlaan in Ede - 400 vluchtelingen (hoofdvestiging)
• De Braamhorst aan de Zonneoordlaan in Ede - 300 vluchtelingen (nevenvestiging)
• De Goudsberg aan de Hessenweg in Lunteren - 200 vluchtelingen (nevenvestiging)
Zodra er een definitief besluit is, volgt gedegen planologisch onderzoek en komen er gesprekken met direct omwonenden van de azc-locatie om een goede inpassing in de omgeving mogelijk te maken.
Lindehof en Permar
Met dit voorstel geeft het college invulling aan de opgestelde kaders van 14 januari 2016 en ziet daarmee af van de ontwikkeling van de overige locaties. De Lindehof in Otterlo valt voor het college af als hoofdvestiging vanwege de verhouding van het aantal vluchtelingen tot de grootte van de nabijgelegen kern in vergelijking met andere locaties. Als nevenlocatie voldoet het onvoldoende aan de daarvoor geldende eisen. De locatie Permar valt af om de opvangcapaciteit, die ontoereikend is voor de eisen uit het Bestuursakkoord. Die gaat uit van een ondergrens van 200 vluchtelingen op een locatie. Daarnaast zijn de kosten van verbouw dusdanig hoog dat dit voor het COA financieel onhaalbaar is.
Informatie
Op woensdag 6 april is er een inspraakavond voor inwoners van de gemeente Ede. Een aanmeldformulier is vanaf woensdag 23 maart beschikbaar via www.ede.nl/vluchtelingen. Op de website is verder alle informatie te vinden, zoals het complete locatievoorstel en alle bijlagen. De gemeenteraad neemt donderdag 14 april een definitief besluit over het locatievoorstel van het college van B en W.