Nieuws
 
 
DORPSRAAD VOL AMBITIE, verbindend en MET GERICHTE DOELSTELLINGEN
 
LUNTEREN – De nieuwe voorzitter Sietse Lugtenburg schetst gedreven hoe de Dorpsraad Lunteren de nabije toekomst tegemoet wil treden. Met een nieuw team, nieuw elan, heldere doelen en resultaat gericht. Waarbij een dringend beroep wordt gedaan op alle Lunteranen om lid te worden van de Dorpsraad. Hoe breder het draagvlak hoe meer gewicht de Dorpsraad kan leggen bij het realiseren van plannen die van betekenis zijn voor het vergroten van het welzijn van Lunteren en zijn bewoners. Overigens, het lidmaatschap is gratis.
 
Een aantal belangrijke punten onder de loep genomen:
 
1. een vernieuwde samenstelling van het bestuur met een complementaire mix: jong/oud, man/vrouw, geboren en getogen binnen en buiten Lunteren
• Een enthousiaste en betrokken club met een grote diversiteit
• Diversiteit betekent complementair aan elkaar zijn en tegelijkertijd een weg zoeken om gepast om te gaan met verschillen in opvattingen
• Heeft de ambitie om zich in te zetten voor wat voor Lunteren van betekenis is
 
2. een terugblik op het onderstation en de rol van de dorpsraad; 3
 
• De Dorpsraad heeft voor en achter de schermen veel werk verricht om de opinie van de “beslissers” te beïnvloeden richting een onderstation buiten ons dorp. Overleg gevoerd in ‘besloten kring” met alle fracties van de gemeenteraad, informeel overleg met de wethouder, het versterken van buurtcomités in het voeren van verweer, etc.
• Resultaat: het college en de raad hebben besloten om het onderstation buiten het dorp te plaatsen en niet aan de Spoorstraat
• Huidige status: ProRail heeft beroep aangetekend. De Raad van State heeft de Dorpsraad uitgenodigd partij te zijn in deze procedure. Deze uitnodiging aanvaarden we!
 
3. de rol en de positie van de dorpsraad; meer dan nu verbonden zijn met verenigingen, stichtingen, ondernemers, etc.
• Rol: De Dorpsraad is een verbindend platform gericht op het bevorderen en/of behartigen van de belangen van de inwoners van ons dorp. Vanuit deze rol zijn we gesprekspartner voor het college van Burgemeester en Wethouders, de leden/fracties van gemeenteraad en de vele verenigingen, stichtingen en sociaal-maatschappelijke instellingen van ons dorp
 
• We hebben hiervoor nodig een prettige en functionele samenwerkingsrelatie met - en een laagdrempelige toegang tot– de belangrijke stakeholders (verenigingen, stichtingen, sociaal-maatschappelijke instellingen, etc.
• De raad wil de relaties die er zijn uitbouwen en nieuwe relaties aangaan, waardoor het ‘bereik’ van de dorpsraad wordt vergroot. Daarom wordt een grote bijeenkomst met stakeholders georganiseerd op 12 september 2019
 
4. meer leden; nu een paar honderd, de ambitie is een paar duizend
• Lunteren is erbij gebaat als de Dorpsraad uit naam kan spreken van vele duizenden. Daarom willen we snel heel veel leden meer hebben
 
5. de initiatie van een DorpsOntwikkelingsPlan; kortweg DOP genoemd
• Op 12 september 2019 installeert de Dorpsraad een werkgroep die het voortouw neemt om met en voor de Lunteranen een toekomstplan te maken. Een plan gericht op de ontwikkeling van ons dorp.
• Het is plezierig als iedereen – waaronder de gemeente Ede- rekening kan houden met wat de Lunteranen voor hun dorp belangrijk vinden
• Voor de uitvoerders van het plan is het plezierig als er een kompas is dat richting geeft aan deze ontwikkelingen.
 
Lid worden, vul nu het formulier in.
Het is gratis. Doe dit op:
 
www.dorpsraadlunteren.nl/aanmelden