Nieuws
Aan de Dr. Kimmijserlaan 28 in Lunteren staat ‘Het Witte Kerkje’. Onderkomen van Vrijzinnig Lunteren, de open geloofsgemeenschap die al 90 jaar in Lunteren geworteld is. In vier artikelen vertelt de Lunterse Krant de geschiedenis van de vrijzinnigen in ons dorp en van Het Witte Kerkje.
 
Vandaag deel 1.
 
Van geleende spullen naar een eigen plek (1928 - 1945)
Ruim 90 jaar geleden komen in Lunteren 66 mensen bij elkaar om een afdeling van de Nederlandse Protestanten Bond (N.P.B.) op te richten. Mej. E. Weeveringh is de eerste voorzitster. Verder hebben zitting
in het eerste bestuur: dhr. L. Pijlman, secretaris, dhr. Ris, penningmeester en als algemeen bestuursleden mej. Van Waas, en de heren Buitenkamp, Van Dalen en Ebling. Andere namen van leden van het eerste uur: de dames Baarda, Hoeksema, De Groot-Lang en Roelofsen en de heer Roelofsen.
Het_Witte_Kerkje_van_Vrijzinnig_Lunteren 
Het interieur van het eerste kerkje uit 1943.
 
Volgens de statuten startte de vereniging op 8 oktober 1928. De eerste godsdienstige samenkomst is op 25 november 1928, waar ds. Vorster voorgaat. Alles wat de nieuwe vereniging heeft, zijn geleende spullen en heel veel energie. Van Het Witte Kerkje is dan nog geen sprake. Kerk houdt men bijvoorbeeld in het tuinhuisje van de voorzitster. Klapstoeltjes, orgel, kacheltje, gordijnen, een preekstoeltje, zelfs de dominee van naburige gemeenten worden ‘geleend’. Vier maal per jaar is er een dienst en de contributie bedraagt fl. 1,50.
Het kan niet primitiever, maar de NPB Lunteren groeit ..., niet zo zeer in leden, dat aantal is in die 90 jaar, met wat pieken en dalen, redelijk stabiel geweest.
Het_Witte_Kerkje_van_Vrijzinnig_Lunteren_1 
Wel groeit het aantal zondagse diensten.
Al snel na de oprichting van de vereniging doet zich de vraag voor een eigen gebouw te realiseren. In het najaar van 1931 wordt besloten voorlopig af te zien van die plannen in verband met de crisis. Regelmatig wordt daarom gebruik gemaakt van een ruimte in de vakantiekolonie ‘Naar Buiten’.
In een verslag wordt gemeld dat een der leden, dhr. Buitenkamp, timmerman van beroep, een preekstoel maakt. Bij het bouwen van het huidige Witte Kerkje, in 2006, herhaalt de geschiedenis zich en is de preekstoel eveneens door een aantal leden gemaakt.
 
In 1931 wordt een Zondagsschoolcommissie opgericht. Bij de start zijn er zo’n 20 kinderen. Op het hoogtepunt bezoeken ruim 80 kinderen de Zondagschool en cathechisaties. Dat gaat door tot 1965 toen er geen geschikte leiding meer voor de Zondagschool te vinden was.
Men blijft steeds vindingrijk in het organiseren van manieren om geld ‘binnen te halen’, om allerlei kosten te dekken: verlotingen, collectes, bazaars. En soms wordt een ‘prijs’ weer terug geschonken zodat deze opnieuw in een verloting gebruikt kan worden. Zo wordt een door mej. M. Weeveringh gemaakt kleed bij een verloting gewonnen door mevr. Dinger-de Lorme van Rossem, die het kleed weer aan het bestuur schenkt, om bij een nieuwe verloting, bij het eerste lustrum in 1933, opnieuw als prijs te dienen.
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden de kerkdiensten in velerlei lokaliteiten gehouden. ‘Naar Buiten’ is namelijk niet meer beschikbaar. Omdat het aantal diensten groeit, komt de vraag naar een eigen gebouw meer en meer aan de orde. De toenmalige voorzitster, Mevr. Hesselink-Quintus, neemt het initiatief om een houten noodwoning in Rhenen te kopen. De financiering gebeurt o.a. door een obligatielening uit te schrijven. Notaris R. Dinger schenkt een stuk grond. Architect J. Dinger maakt de tekening en timmerman Kelderman ziet kans uit de stukken hout het eerste gebouwtje in elkaar te timmeren. Dat is een geweldige stroomversnelling, die zich halverwege de oorlog in alle stilte voltrekt. Op 14 februari 1943 wijdt ds. F.H. van Aalst het kerkje in.
 
Zo heeft in 1943 de Lunterse afdeling van de N.P.B. (thans Vrijzinnig Lunteren) haar plek gevonden in een mooi houten gebouwtje.
 
Het volgende artikel gaat over de periode na 1945 tot en met de bouw van het huidige Witte Kerkje: Van oud naar nieuw hout
meer info: www.vrijzinniglunteren.nl